Archive

Elhân-ı Şitâ

9 Temmuz 2015 0 yorum 2278 Görüntüleme

Elhân-ı Şitâ Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, Eşini gaaib

Makdem-i Yâr

9 Temmuz 2015 0 yorum 7338 Görüntüleme

Makdem-i Yâr Pervâne-i zerrin gibi her zühre-i zerrin Titrerdi zümürrüd-geh-i

Son Arzû

9 Temmuz 2015 0 yorum 6357 Görüntüleme

Son Arzû Birlikte terk-i cism edelim mevte, bir gece,                                          

Riyâh-ı Leyâl

9 Temmuz 2015 0 yorum 4210 Görüntüleme

Riyâh-ı Leyâl Ey gizli kebûterlerin âheste sürüdü, Ey mirvaha-yî lâne-yi

Terâne-yi Mehtâb

9 Temmuz 2015 0 yorum 4377 Görüntüleme

Terâne-yi Meh-tâb Evrâk üzerinde Pervâne-i meh-tâb Mestâne perende, Evrâk ise

Berk-i Hazân

9 Temmuz 2015 0 yorum 5322 Görüntüleme

Berk-i Hazân Bir varak-pâre-yi hazan-dîde Ayrılıp sâk-ı meyve-bârından Düştü bir

Ağlasam

9 Temmuz 2015 0 yorum 4431 Görüntüleme

AğIasam Çöksam diz üstü karşına hürmetle ağlasam Öpsem dü pây-ı

Benim Kalbim

9 Temmuz 2015 0 yorum 2097 Görüntüleme

Benim Kalbim Bir civan bir siyâh meşcerenin En karanlık yerinde

Şi’r-i Mahzun

9 Temmuz 2015 0 yorum 2200 Görüntüleme

Şi’r-i Mahzun Senden evvel eğer ölürsem ben Gâh ü bî-gâh

Muhabbet

9 Temmuz 2015 0 yorum 1595 Görüntüleme

Muhabbet Sünbül saçını bûs edeli bâd-ı muhabbet Fikrim gibi, şûrîde

Gazel

9 Temmuz 2015 0 yorum 2007 Görüntüleme

Gazel Âlemi taltîf için sen eylesen ref’-î nikâb Nûra müstağrak

Şarkı

8 Temmuz 2015 0 yorum 1993 Görüntüleme

Şarkı Bağlanıp zülf-î hezâran-tâbına İbret oldum âh aşk erbâbına Hürr

Napolyon Bonapart

8 Temmuz 2015 0 yorum 1538 Görüntüleme

Napolyon Bonapart Cevlân eder ol dâhiyetü‘i-harb-ı şerer-pâş Yer yer tutuşur

Gutenberg

8 Temmuz 2015 0 yorum 1613 Görüntüleme

Gutenberg Bir dâhiye bir fenn-i celîl eyliyor isbât Dünyâ ana

Görün

8 Temmuz 2015 0 yorum 4185 Görüntüleme

Görün Çıkın şu savmâdan zâhidân, Cihanı görün! Nasıl güzel geçiyor

Dicle

8 Temmuz 2015 0 yorum 5083 Görüntüleme

Dicle Vatanımdan tebâüd etmiş idim Sorma ammâ nasıl tebâüd ediş

Firkat

8 Temmuz 2015 0 yorum 1832 Görüntüleme

Firkat Al yine bir mihnet-i nâ-geh-zuhûr Ben bilirim baht-ı gam-îcâdımı

Kuzu

8 Temmuz 2015 0 yorum 5770 Görüntüleme

Kuzu Bilsem şu kuzu neden gam almış Her nâlesi kalbe

Kebuter

8 Temmuz 2015 0 yorum 2422 Görüntüleme

Kebûter Uçtukça hayâl-i yâr gözde Ârâma bulup medâr sözde Şeb-dâne-yi

Hatif — Şâir

8 Temmuz 2015 0 yorum 1553 Görüntüleme

Hatif — Şâir Hâtif Şâir! Nedir bu nâle ki bî-ihtirâzdır?

Şâm-ı Garibân

8 Temmuz 2015 0 yorum 2497 Görüntüleme

Şâm-ı Garibân Geh bir ovada sefer-güzînim, Bigânesi şâh-ı sâye-perver. Geh

Gazel

8 Temmuz 2015 0 yorum 4103 Görüntüleme

Gazel Gönlüme sâkîyi mi’mâr eyledim meyhânede Allâh Allâh Kâ’be i’mâr

Gazel

8 Temmuz 2015 0 yorum 2313 Görüntüleme

Gazel Nedir o nevha şu vîrânenin civarında Dokundu hatırıma hâl-i

Gazel

8 Temmuz 2015 0 yorum 1847 Görüntüleme

Gazel Hicr-i hadd-i lâle-rengin dâğ-dâr eyler beni Fikr-i zülfün sevdiğim

Gazel

8 Temmuz 2015 0 yorum 2084 Görüntüleme

Gazel Ârâm ile bigâne cûnûn âver-i aşkım Vâreste-yi şûriş olamam

Gazel

8 Temmuz 2015 0 yorum 2805 Görüntüleme

Gazel Çok mudur olduysa mihrinden süveydâ gark-ı nûr Sen kesel-dem

Gazel

8 Temmuz 2015 0 yorum 1749 Görüntüleme

Gazel Bâb-ı ihsânın girilmez bir celâlet bâbıdır Halka-yı zülfün çıkılmaz