Şâm-ı Garibân

8 Temmuz 2015 0 yorum Muallim Naci 2577 Görüntüleme

Şâm-ı Garibân

Geh bir ovada sefer-güzînim,

Bigânesi şâh-ı sâye-perver.

Geh bir leb-l cüda hoş-nişînim,

Perverdesi bîd-i sâye-güster.

 

 

Cûlar gibi sû-be-sû revândır.         

Bilmem ne zaman mukîm olur dil!

Nekkâd-ı garâib-i cihândır,

Hikmet görerek hakîm olur dili

 

Gâhî çıkıyor be-vefk-ı dil-hâh

Bir şehr-i cesîme şâh-râhım.

Akşam oluyor da olmuyor gâh

Bir karye müsâdif-i nigâhım.

 

Esnâ-yı seferde çeşm-i im’ân

Gördükçe mevâki’-î lâtîfe.

Bulmaz mı tabîatinde insân

Bir hâhiş-i celse-yî hafîfe?

 

Bir dağ eteğinde şöyle durdum,

Çekmişti kenâra şemsi küh-sâr;

Sevdim o güzel yeri oturdum,

Teşkil ediyordu bir çemen-zâr.

 

Düşmüştü şevâhik-i cibâlin

Tâ nısfı fezâya dek zilâli.

Hâlâ o cibâlin, o zılâlin

Pîş-î nazarımdadır hayâli!

 

Eylerdi güzer-gehim zer-endûd

Yer yer görünen ziyâ-yı mevvâc,

Aheste revişle zıll-ı memdûd

Bir yandan anı ederdi târâc!

 

Ettikçe letafetin temâşâ

Kalsın der idim o hâl câvîd

Çok sürmedi ol nezâre hayfâ

Gittikçe azaldı nûr-ı hur-şîd!

 

Tenhâ bırakıp beni nihayet

Mihr oldu nihân sular karardı,

Etrâfını kaplayınca zulmet

Seyyâh-ı garîb fikre vardı.

 

Mahfûf-i gam oldu şâd gönlüm,

Ebr altına girdi âf-tâbım

Yârânını etti yâd gönlüm,

Oldu mütezâyid ıztırâbım.

 

Çoktan beri dil misâl-i sayyâd

Âvâre-yi deşt-i ibtilâdır;

Var mı, acebâ, beni eden yâd?

Yârân dediğim de bî-vefâdır!

 

Düşsen dahi bir refîk-i hâssa

Eyler seni dâğ-dâr-ı firkat

Âlemde kusûrsuz hülâsa

İnsâna kemâl eder refâkat.

 

Bin kıssa-yı bî-kesân yazılsa

Bilmez bunu şahs-ı hâne-perverd,

Bir beyt-i edeb-nişân yazılsa

Anlar anı ârif-î cihân-gerd.

 

Tenhâ mı seyâhatim? Değildir.

Var bir de refîk-i ter-zebânım;

Güftârı güzide, tab’ı nâdir.

Kimdir, kalem-i dakîka-dânım?

 

Kalsam ne zaman hazîn ü bi-yâr

Tenşît-i dile inâyet eyler.

Verdikçe dimâğa hiddet efkâr

Ben söylerim, ol kitâbet eyler.

 

Fahr-î acem-âneden masûndur

ibrâz-ı hakikat etmek ister.

Bilmekse garaz ne erganûndur

Elhânına dikkat etmek ister.

                    Muallim Naci (Ateşpâre)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Gazel

2885 Görüntüleme

Dicle

5338 Görüntüleme

0 yorum