Kuzu

8 Temmuz 2015 0 yorum Muallim Naci 5786 Görüntüleme

Kuzu

Bilsem şu kuzu neden gam almış

Her nâlesi kalbe dâğ-zendir

Feryâd ederek koşar nedendir

Sütsüz mü refîksiz mi kalmış?

 

 

Ey süt kuzusu nedir bu nâliş?

Kim oldu sebeb bu infiâle

Mâder vererek sana nevâle

Pehlûsunu etmiyor mu bâliş

 

Yoksa sürüden cüdâ mı kaldın

Firkat mi bu ıztırâbı dâî

Kalmışlara bakmıyor mu râî

Bî-hem-reh ü bî-nevâ mı kaldın

 

Bî-hûde mi böyle türk-tâzın

Vardır bu melâl içinde ümmîd

Mâderdir eden ümidi tevlîd

Geçmez mi o mihr-bâna nâzın

 

Ümmîd iledir bükâ-yı etfâl

Süt vermede bî-emel mi mâder

Herkes bir ümîde hizmet eyler

Ümmîd iledir cihanda her hâl

 

Sen olmasan ey hayâl-i ümmîd

Kâbil midir izdiyâd-ı ömrüm

Sayendedir imtidâd-ı ömrüm

Binler yaşa ey nihâl-i ümmîd

 

Gel gel! Kucağımda eyle ârâm

Âmmâ seni validen de bekler

Bî-hûde mi çektiği emekler

Koş koş! Anı bâri eyle hoş-kâm

 

Zannım memeyi dehâna aldı

Zîrâ işitilmez oldu efgân

Şâd eyledi derd-mendi derman

Feryâd edecek daha ne kaldı

Zânûların eylemiş nihâde

Teshîl-i rızâ’ için zemîne

Fistandaki şîr-i şekkerîne

Fıtrat anı eylemiş fütâde

 

Eyler memeyi başıyla tehzîz

Dünbâle ise hemîşe cünbân

Doymaz bunu seyre çeşm-i insân

Yâ Rab bu ne vaz’-ı hikmet-âmîz

 

Seyr et şu telâşı, bak şu şevke

Şâdî-yi dem-i visâldir bu

Ey körpe kuzu! Ne hâldir bu

El-gıbta şu hâlete, şu zevke

 

Lâkin! Bu zaîf pâk-zâda

Kassâb nasıl kıyar bilinmez

Esrâr-ı hafiyye var bilinmez

Etvâr-ı tasarruf-i Hüdâ’da

 

İnsan gibi var mı hîç gaddâr

Gaddarlığı ölse eyler ihyâ

Dem urmada merhametten amma

Yanında rahîm gürk-i hun-hâr

 

Bil kadrin: ey garîb ma’sûm

Ömründe bu en güzel zamandır

Kassâb-ı felek adu-yi cândır

Eyler seni an-karîb ma’dûm

 

Bilmem kim olur benim şefikim

Ben şimdi senin şefîkin oldum

El-kıssa senin refikin oldum

Kûy-î ademe çıkar tarikim

 

Kurbân-geh-i köhnedir bu âlem

Kan içmediği zamânı göster

Kim yaptı bu hâk-dânı göster

Hayret-zede olmasın mı âdem

 

Düşmez bu kuyûda kalb-i âgâh

Mâdâm ki âkıbet fenadır

İndimde Hüdâ bilir fedâdır

Bir lâhza sefâya mâ-sivâ’llah

                        Muallim Naci (Âteşpâre)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Dicle

5090 Görüntüleme

0 yorum