Gazel

7 Temmuz 2015 0 yorum Recaizade Mahmut Ekrem 1736 Görüntüleme

Gazel

Yâr her sûdan hüveydâdır şeb-i meh-tâbta

Cân ü dil mest-i temâşâdır şeb-î meh-tâbta

 

 

Feyz-i lûtfundan kılar kesb-i tarâvet cân ü dil

Seyr-i bâğ endûh-fersâdır şeb-i meh-tâbta

 

Mâh-rûyun yâd edip hasretle eyler âh ü zâr

Cân-ı şeydâ nâ-şekîbâdır şeb-i meh-tâbta

 

Cûş eder her revzeninden nûr-ı mihr-i Ahmedî

Meskenim gâr-i tevellâdır şeb-i meh-tâbta

 

Eyle teşrifinle reşk-endâz-ı burc-i mâh-tâb

Meclis-î işret müheyyâdır şeb-î meh-tâbta

 

Azm-i bağ et kıl temâşâ sûret-i endâmını

Havz mirat-ı mücellâdır şeb-i meh-tâbta

 

Ahterân hâl ebr giysû vü şafak reng-i hizâb

Asuman rû-yi dil-ârâdır şeb-i meh-tâbta

 

Her habâb-i eşk-i bülbül in’ikâs-i nurdan

Sû-be-sû Tûr-i Tecellâ’dır şeb’î meh-tâbta

 

Sâye-yi ebr eyledikçe gülleri rû-der-hicâb

Bülbül-i âşüfte Mûsâ’dır şeb-î meh-tâbta

 

Ukde-bahş-i rişte-yi cân olmada hattın gibi

Fikr-i zülfün başka sevdadır şeb-i meh-tâbta

 

Çerh-i mînâdan nümâyân aks-i cism-i nâzikin

Arş-ı tecrîd üzre îsâ’dır şeb-i meh-tâbta

 

Bir letâfet âsumânıdır ki gül-şen jâleler

Anda yer yer necm-i garrâdır şeb-i meh-tâbta

 

Ol meh-i Ken’ân’ın eyler cüst-ü-cû dâmânım

Şâh-ı gül dest-i Zelîhâ’dır şeb-i meh-tâbta

 

Târ olur te’sîr-i bahtımdan yine Ekrem cihan

Gerçi zulmetten müberrâdır şeb-i meh-tâbta

                             Recaizade M. Ekrem (Nağme-yi Seher)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Gazel

3062 Görüntüleme

0 yorum