Bu Da Bir Şi’r-i Muhzin-i Diğer!

7 Temmuz 2015 0 yorum Recaizade Mahmut Ekrem 5955 Görüntüleme

Bu Da Bir Şi’r-i Muhzin-i Diğer!

Ey taleb-kâr-ı enfes-î eş’âr!

Eyle dikkatle fevk u zîre nazar.

Şi’rdir hep o gördüğün âsâr,

Şi’rdir hep o duyduğun sesler.

 

Rûh-perver, lâtîf, hüzn-âver

Yerde bir kız, semâda bir ahter

Her biri bir bedîa-yı diğer!

 

Oynatıp hiss-i âşıkânesini

Kavalın savtı aks eden küh-sâr

Dinleyip kuşların teranesini

-Ki dere muttasıl eder tekrâr-

Çekilip ormana olur nâ-çâr

Kız çoban gizli gizli girye-nisâr!

Bu da bir şi’r-i nâzik-î dîger!

 

Alıp âgûşa genç bir mâder

Emzirirken yetîmini meselâ

Eyledikçe melek tebessümler

Akıtır mâderi sirişk-i sefa

Rikkat-efzâ-yı sâkinân-ı semâ

Bu da bir başka levha-yi ulyâ!

Bu da bir şi’r-i bih-ter-î dîger!

 

Gece mukmir — semâ sehâb-âlûd

Anın altında nurdan deryâ!

Hep menâzır hafi hafî meşhûd

Hep sükûn üzre nûr ü âb ü hevâ

Nûr ile imtizâc edip zulemâ

Hâkim olmuş mevâkie sevdâ!

Bu da bir şi’r-i eltaf-i dîger!

 

Vasatında o lücce-yî nurun

Bir ufak sandal -anda da iki cân-

Zende zâhir melâhati hûrun

İsmet-i aşk âşıkında iyân!

Mâ-sivâ rûh, rûh pür reyhân

Ses yok ancak sedâ-yı bûs-i dehân!

Bu da bir şi’r-i enfes-i dîger!

 

Zîb-i kürsî bir âfet-î bî-hâb

Ser-i nâzı yed-i yemîninde

Sol elindeyse bir küşâde kitâb.

Aşk-ı mahfî dil-i gamîninde

Okunur safha-yi cebininde

Görünür nazra-yı hazîninde!

Bu da bir şi’r-i dil-ber-i dîger!

 

Câ-yı tenhâda bir hakîr mezâr

Bir kadınla yanında bir ma’sûm.

Kadın ağlar – sabî güler oynar

Ağlayan zevcedir gülen mahdûm.

Nev-teehhüldü gâlibâ merhum.

Zâğlar nevha-ger, hevâ mağmûm!

Bu da bir şi’r-i mübki-yi dîger!

 

Düşer ormanda zahm-nâk âhû

Bakışır zâr zâr beççeleri.

Mâteme hisse-dâr olup tîhû

Doldurur nâlesiyle zîr ü beri

Nevha eyler nağamla kebk-i deri

Yâd ederler mezâlim-i beşeri.

Bu da bir şi’r-i muhzin-i dîger!

 

Muhtazır nev-resîde bir şâir

Bin güzel söz bulup hayâlinde

Yazamaz, nutka da değil kâdir!

Ne hazindir anın bu hâlinde

O bakış çeşm-i zî-meâlinde!

O gülüş rû-yi infiâlinde!

Bu da bir şi’r-i fâni-yi dîgeri

 

Bora hengâmı bahr olup cûşân

Benzer emvâc o karlı küh-sâre

-Ki zelâzille dâimâ cünbân-

Yıkılıp doğrulur diğer bâre.

Ser-te-ser bir cesîm fevvâre

Ki saçar muttasıl güher-pâre!

Bu da bir şi’r-i ahsen-i dîger!

 

Nâ-gehân simsiyâh olur eflâk

Hayretinden düşer sükûna cihân.

Berklerle sehâbeler sad-çâk.

Girih-âvâz-ı ra’d ile lerzân!

Arkasından azîm bir tûfân!

Muztarib halk, nâle-ger sıbyân!

Bu da bir şi’r-i müdhiş-i dîger!

 

Arz eder her dakika levh-i şafak

Sarı, mor, pembe, bî-add renk!

Hande-ver mu’cizât-ı Rabb-ı falâk

Merg-zârı kılar bülend-âhenk!

Her bulut bir nümûne-yî Ertenk!

Bu temâşâ da başka bir ferhenk!

Bu da bir şi’r-i ulvî-yi dîger!

                               Recaizade M. Ekrem (Zemzeme III)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Gazel

1652 Görüntüleme

0 yorum