Kaside (Abdülaziz İçin)

8 Mayıs 2015 0 yorum Ziya Paşa 1510 Görüntüleme

Kaside

(Abdülazîz için)

Girdi bir hâl-î nizâmâ hey’et-î rû-yî zemin

Oldu şâmil âlemi eltâf-ı Rabb-il-âlemîn

Eyledi kesb-î hayât-î tâze halk-î kâinât

Doldu envâr-î meserretle kulûb-î mü’minîn

Buldu ahvâl ü umûr-î memleket feyz-î cedîd

Geldi erbâb-î fütûr ü ye’se hep şevk-î nevîn

Kapladı deryâ-yı şevk u şâdmânî âlemi

Zâil oldu yeryüzünden nâle-yî âh ü enîn

Tuttu dünyâyı ferah bu rütbe kim mümkün değil

Rû-yi arz üzre bulunmak bir dil-î zâr ü hazîn

Bir saâdet bir şeref kesb etti kim pehnâ-yı arz

Dîde-yî hasretle bâlâdan bakar çerh-î berîn

Herkesin vechinde bir reng-î beşâşet müncelî

Kalmadı ehl-î melâl ü hüznde çîn-i cebîn

Oldu şâdân cümle dostân mülk ü millet vaktidir

Garka-yî âlâm ü ekdâr olsun a’dâ-yî mehîn

Müjdeler kim geldi hengâm-î saâdet gitti gam

Zâhir olsunlar bütün gayret-keşân-î mülk ü dîn

Yâni Han Abdül’azîz ikbâl ile kıldı cülûs

Verdi taht-î şevkete bir şevket-î bâlâ-terîn

Ol şehinşâh-î felek-rütbet ki böyle vasf eder

Nâm-ı pâkin yâd eden her nükte-dâr ü nükte-bîn

Şehriyâr-î nâm-ver sultân-ı İskender-siyer

Pâdişâh-i bahr ü berr dâd-âver-î dâniş-karîn

Dâver-î sâhib-adâlet sâh-ı Farûkî-sıfat

Mâhi-yî zulm ü dalâlet hâmi-yî şer’-î mübîn

Sâye-yî Yezdan hidîv-î kâm-rân şâh-ı cihan

Hüsrev-i sâhib-kıran dâniş-ver-i sâhib-yâkîn

Saltanat devlet vöcûd-i şevketliye kâm-rân

Ma’rifet hikmet kemâl-i rağbetiyle kâm-bîn

İzz ü rif’at şevket-i şâhânesinden müstefîz

Fevz ü nusret himmet-i pâkîzesinden müsteîn

Kubbe-yi devran der-i ikbâline bir âsitân

Atlas-i gerdun kad-î iclâline bir âsetîn

Kande azm eyler ise nasr ü saâdet hem-rikâb

Kande ârâm eylese izz ü celâlet hem-nişîn

Bir müsâid mülke sâhibtir ki sehven hâkine

Her kim olsa dâne-rîz olur sonunda nukre-çîn

Bir dil-âver askere mâlik ki hengâm-î vegaa

Her birisi görünür a’dâya bir şîr-i garîn

Ol  şeh-î zî-şan ki tîğ-î satveti lerzân kılar

Gerçi hurşîdin melâzıdır sipihr-i çâr-mîn

Bir Süleyman’dır ki fikr-î sâibiyle döndürür

Parmağında çenber-î gerdûnu mânend-î nigîn

Safder-i Hayder-şiyem kim bir nazarda mahv eder

Saff-ı düşmen fil-mesel olsa cibâl-i âhenîn

Şeh-süvâr-î şîr-dil kim kahramâne esbine

Ruhsat-i cevlân verip ger eylese tahrîk-i zîn

Şark u garbı tayy edip evvel kademde irkilir

Arsa-yî tül-i emel olsa eğer sath-i zemîn

Devr-i Âdem’den beri görmüş mü çeşm-i rûzigâr

Böyle şâh-i ehl-perver böyle hâkaan-i rezîn

Tıynet-i pâki gibi tıynet yaradılmış değil

Dest-i Kudret olalı terkîb-bend-î mâ’ ü tîn

Dâver-â dâd-âver-â şâh-i maârif-perver-â

Ey hidîvî kadr-dân ey pâdişâh-i nükte-bîn

Sensin ol hâkaan-ı a’zam kim eder ta’zîm ile

Âsitânında havâkîn-î cihan vaz’-i cebîn

Bir şerâfet geldi fevkal’âde taht-i devlete

Ol mekânda olalı zât-i hümâyûnun mekîn

Gelmedi zâtın gibi bir şâh-ı kâmil âleme

Gerçi geldi âleme pek çok mülûk-î kâm-bîn

Pâdişâhım sensin ol sâhib-zuhûr-i muntazar

Kim yed-î lûtfun eder ihyâ-yı emr-î mülk ü dîn

Ma’rifet sende kerem sende adâlet şendedir

Hâsılı hep şendedir mecmû’-i ahlâk-i güzîn

Çünki vardır sende bu gayret bu himmet şübhesiz

Her işinde mazhar-i tevfîk eder Rabb-î muîn

Eyledin erbâb-ı istihkaaka tevfîz-î umûr

Matlâbın üzre olur câri mesâlih ba’d-ez-în

Hak sebeb halk eyledi zâtın nizâm-ı âleme

Sendedir halkın ümîdi ey imâm-il-müslimîn

Merhamet kıldı Cenâb-ı Hak bu mülk ü millet

Sen müeyyedsin Hüdâ’dan anladım hakk-el-yakîn

Şark u garba var yürü ikbâl ile şimden geru

Feth ü nusret pîş-gâhında müheyyâdır hemîn

Bende-yî hâssın Ziyâ âsâ eder böyle duâ

Secdeye vardıkça sükkân-î semâvât ü zemîn

Ey Hüdâvend-i ezel ey Haalik-i kevn ü mekân

Yâ İlâh-il-âlemîn ü yâ Mücîb-üs-sâilîn ,

Mihr ü mâh ettikçe devrân arsa-yi eflâkte

Eyledikçe birbirin ta’kîb eyyâm ü sinîn

Ol  şeh-i âlem-penâhı nâil-i maksüd edip

Eyle taht-î şevketinde izz ü rif’atla mekîn

Zâtını eyle serîr-î saltanatta ber-devâm

Kıl vücûd-î pâkinî cümle hatâlardan emîn

Üstümüzden eksik etme sâye-yî şâhânesin

Zâtına her hâlde her kârda sen ol muîn

                   Ziya Paşa (1861)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Marş

1586 Görüntüleme

0 yorum