Kasîde

20 Mayıs 2015 0 yorum Şinasi 10512 Görüntüleme

K a s î d e

                           — Vasatından yedi beyit mahzûftur —

Dilin irâdesini başta akl eder tedbîr

Ki tercemân-ı lisandır anı eden takrir

 

 

O tercemâna bedeldir kalem gehî elde

Eder tasavvurunu cism-i nâtıkın tasvîr

 

Ziyâ-yı akl ile tefrîk-i hüsn ü kubh olunur                          

Ki nûr-ı mihrdir elvânı eyleyen teşhir

 

Kitâbsız görülür sun’-ı Sâni’-î Ezelî

Tutar hayâtını şâhid vücûd-ı Hakka darîr

 

Yazık ki câhil edip matlabınca şerr ü fesâd

Koyar netîce-yi ef ali ismini takdîr

 

Kader dedikleri halkın mûrad-ı Hak’tır kim

Ezelde etti bizi her umûrda tahyîr

 

Erer mi Hikmet-i Mevlâ’ya aklı insânın

Cihanı şâmil olur mu fürûğ-ı şem’-i münîr

 

Tehâlüf üzre olurken anâsır ü enfüs

Hemîşe birbirinin hâlini eder tağyîr.

 

Megaalib oldu tabiî tabâyi’-î zî-rûh

Kavî zaîfi eder kahr ü cebr ile teshîr

 

Bu cebri men’ için akl-î beşer kodu kaanûn

Ki ettiler ana hükmünce adi ü hak ta’bîr

 

Bu adl ü hakkun diyânet demiş kimi âkil

Takıldı defs ü hevânın boğazına zencîr

 

Bu adl ü hakkın adûsu yine beşerdendir

Olur muhâfızı ammâ ki hâme vü şemşîr

 

Kalem kılıç olup aklın debîr ü cellâdı

Biri işâret ederse biri eder tedmîr

 

Bu sırr-ı hikmeti fehme gerektir akl-i Reşîd

Ki akl-i külle verir hayret andaki te’sîr

 

Tasavvur eyle hidîv-â celâl ü izzetini

Seninle etmededir iftihâr tâc ü serîr

 

Aceb midir medeniyyet resûlü dense sana

Vücûd-ı mu’cizin eyler taassubu tahzîr

 

İnanmayım mı gönülden tenâsüh-î rûha

Eğer bu âleme gelmiş denirse sana nazîr

 

Huzûrun encümen-î dâniş olmuş ehl-i dile

Kim anda nüsha-yı zâtın olunmada tevkîr

 

Yeni fidan gibi gars-i yemîn-i devletinim

Kim eyledi beni mihr-î teveccühün tezhîr

 

Bitince meyve-yi fazlım bahâr-ı ömrümde

Dikildi bâğ-ı cihanda ocağıma incîr

 

 Eyâ ehâli-yi fâzlın reis-i cumhuru

Revâ mı kim kalayım ehl-i cehl elinde esîr

 

Halâsımı umarım ben zamân-ı adlinde

Ederse akl-i reşîdin eder buna tedbîr

                Şinasi  (1857, Müntehabât-ı Eş’âr)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum