Kasîde (Mustafa Reşit Paşa’ya)

20 Mayıs 2015 1 yorum Şinasi 11952 Görüntüleme

Kaside

Gelelim zât-ı Reşîd’in şerefi mebhasine

Söz mü var devleti ihyâya olan meb’asine

 

 

Sensin ol fahr-ı cihân-i medeniyyet ki hemân

Ahdini Vakt-i Saâdet bilir ebnâ-yı zemân

 

Ne aceb nâtık-ı i’câz-ı hikemdir dehenin

Ayet-i beyyinedir âleme her bir suhanin

 

Kalb-i millette vücûdun ulu bir mu’cizedir

Bunu fehm eylemeyen müdrike-yî âcizedir

 

Adi ü ihsânını ölçüp biçemez Nevtonlar

Akl ü irfânını derk eylemez Eflâtunlar

                                                                                                                         

Âleme mûris-i cân adi ile ihsân olmuş

Âdeme bâis-i şân akl ile irfân olmuş

 

Şem’idir kalbimizin cân ile mâl ü nâmûs

Hıfz için bâd-ı sitemden olur adlin fânûs

 

Ettin âzâd bizi olmuş iken zulme esîr                                                         

Cehlimiz sanki idi kendimize bir zencîr

 

Bir ıtık-nâmedir insâna senin kaanûnun

Bildirir haddini Sultâna senin kaanûnun

 

Sen gibi âkil olan kan dökerek gün mü sürer

Vech-i nâmûsuna ol kan ile düzgün mü sürer

                                                                                                                        

Olmuş insâna taassub bir unulmaz illet

Hüsn-i tedbîrin ile kurtulur andan millet

 

Andırırsın o tabîbi ki ne dem verse ilâç

Iztırâbından anı hastası eyler iz’âc

 

İncedir gerçi bu fikrim kaba düştü ta’bîr                                                  

Eyledim sanki mürekkeb ile hûri tasvir

 

Fi’le çıktıkça zamirindeki hayr-f niyyet

Buldu bir başka şeref âlem-i insâniyyet

 

Vakf eden Tanrı mıdır mahkeme-yî vicdânın

Bitirir hâkim-i re’yin işini dünyanın

                                                                                                                        

Bin yaşa devlet û ikbâl-i fahîmânen ile

Mülkü tedvir ederek akl-i hakîmânen ile

                           Şinasi (Müntahabât-ı Eş’âr)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

1 yorum

Yorum Yapabilirsiniz