İzmir Şairler ve Bestekârlar Derneği Şiir Yarışması

15 Şubat 2019 0 yorum Yarışma 3559 Görüntüleme

izmi-sairler-bes-dern-siir-yarismasi-2019

İzmir Şairler ve Bestekarlar Derneği tarafından bu yıl ikincisi şair TURAN ATASEVER adına düzenlenen şiir yarışmasının başvuruları başladı.

Şair ve söz yazarlarını, nitelikli eserler vermeye teşvik etmek, şiirlerinin tanıtılmasına katkıda bulunmak ve bestekarlar tarafından bestelenmesini sağlamak amacını taşıyan yarışmaya son başvuru tarihi 8 Mart 2019 olarak belirlendi. Yarışmaya gönderilecek şiirlerin bestelenmeye uygun olması açısından hece ölçüsü veya aruz kalıbıyla yazılmış olması gerekmektedir. Seçici kurul tarafından belirlenen 20 eser  Mart ayı ortasında ilan edilecek ve daha sonra düzenlenen konser gecesinde bu eserler arasından derece alan ilk beş eser bestelenmiş olarak sahnede icra edilecektir. Seçici kurul üyeleri alfabetik sıra ile şöyledir: 1- Engin Çır  (Şair-Bestekar Devlet Korosu sanatçısı) 2- Gaffar Güllü  (Şair) 3- Halim Akın  (Şair-Dernek başkanı) 4- İbrahim Taşdemir (Şair-17.dönem milletvekili) 5- Mustafa Tellaloğlu (Bestekar) 6- Mustafa Töngemen (Şair-Bestekar-Öğretmen) 7- Şerif Kutludağ (Şair-Öğretim üyesi) 8- Şevki  Dinçal (Şair-Em.Emniyet müdürü) 9- Türker Atik (Bestekar-Öğrt.Gör.)

Geçen yıl birincisi şair Yalçın Benlican adına ve sadece İzmir ili kapsamında düzenlenen yarışma bu yıl gelen yoğun talep üzerine bütün şairlere açıktır. Yarışma şartnamesine İzmir Şairler ve Bestekarlar Derneği’nin facebook sayfasından ulaşılabilir.

İZMİR ŞAİRLER VE BESTEKÂRLAR DERNEĞİ
TURAN ATASEVER 2. ŞİİR YARIŞMASI ÖZEL ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 1
İzmir Şairler ve Bestekârlar Derneği tarafından 2019 yılında düzenlenecek olan şiir yarışmasında sanat adına zenginlikler katmak şiirleri topluma kazandırmak, şairleri yeni eserler üretmeye teşvik etmek amacıyla bu yarışma düzenlenmiştir. Yarışma son başvuru tarihi 15.03.2019 dur.
AMAÇ
MADDE 2
“TURAN ATASEVER 2. şiir yarışmasının amacı, , söz yazarlarını nitelikli yeni eserler vermeye teşvik etmek, eserlerinin tanıtılmasına katkıda bulunmak ve bestekârlar tarafından bestelenebilmesini sağlamaktır.

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR
MADDE 3
a-) Yarışmaya T.C. vatandaşı olan şairler (şahsen) katılabilir.
b-) Yarışmaya Türkiyenin her ilinden şairler katılabileceklerdir.
c-) İzmir Şairler ve Bestekârlar Derneği yönetim kurulu üyeleri Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili yönetici kadrolar da bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
d -) Yarışma neticesinde finale giren eserlerin Ek 1 belgesinde belirtilen özel durumları 1 yıl süre ile İzmir Şairler ve Bestekârlar Derneğine aittir.

İKİNCİ BÖLÜM
SEÇİCİ KURUL
MADDE 4
1.Yarışmaya katılan şiirleri seçebilmek amacı ile konusunda uzman olan 7 şair ve 2 bestekâr görevlendirilecektir
2- Seçici Kurul 9 kişiden oluşacaktır.
Şairler :
Bestekârlar :
3- Her bir şiir seçici kurul üyeleri tarafından 100’ lük puan sistemine göre değerlendirilecek ve değerlendirme çizelgelerine güftelere verilen numaralandırmaya göre işlenecektir.
4- Seçici Kurul üyeleri 1. puanlama çizelgelerini en geç..19-03-2019…… tarihine kadar İzmir Şairler ve Bestekârlar derneği yönetimine teslim edeceklerdir.
5- Seçici kurul ve komite üyeleri aynı gün toplanarak hazırlamış olduğu raporda, ödül ve mansiyona değer nitelikte gördüğü toplam 20 (yirmi) eserle ödül ve mansiyon verilmeksizin övgüye layık gördüğü diğer eserleri puan sıralamasına göre belirleyecek ve aynı gün sosyal medya üzerinden karışık sıralama usulünü yayınlayacaktır.
6- Seçici kurul ilk 20 ye kalan eserler üzerinde ikinci bir puan değerlendirmesi yaparak ilk 10’a giren eserleri karışık sıralama usulü ile ………22-03-2019……….. tarihine kadar belirleyecektir
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER
MADDE 5
1-) Şiirler; Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, Türk toplumunun moral ve manevi değerlerine, yapısına, yaşama tarzına, Atatürk İlkelerine ve aykırı olamaz. Ayrıca seçilen temanın, hiçbir ideolojiye hizmet amacı gütmemesi, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen, anlamsız, insan haysiyetine aykırı olmaması ve ticari amaç taşımaması gerekmektedir.
Yarışmaya gönderilecek eserler;
2-) Başka güftelerle bariz benzerlik taşımamalıdır.
3-) Hece ölçülü veya Aruz kalıbında yazılmış olmalıdır.
4-)İçerik bakımından özgün olmalıdır.
5-) Daha önce hiçbir yarışmada ilk 10 dereceye kalmamış ve yerel-ulusal radyo, TV’ lerde yayınlanmamış olmalıdır.(Sosyal paylaşım siteleri, Kitap, Dergi, Gazete vb. yayınlanmış olabilir.)
6-) Güfteler toplamda beş kıtayı geçmemelidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KARŞILIKLI HAKLAR
MADDE 6
1- İzmir Şairler ve Bestekârlar Derneği ödül ve mansiyon alan eserlerin yazarlarına Telif Hakları Yasası’ndan doğan hakları saklı kalmak üzere aralarında yapılan anlaşmada belirtilecek süreyle yerel radyo ve televizyonlarda yayınlama, plak, bant, kaset, cd vb. materyal haline getirme, notaya alma, kitap haline getirme, yayın, eğitim ve kültür kurum ve kuruluşlarına gönderme konusunda öncelik hakkına sahiptir.

2-Şairler şiirlerinin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde bir şiirden intial yapmadıklarını, bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini taahhüt edip TURAN ATASEVER 2. Şiir yarışması şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı (EK-1) belgeyi yarışma bürosuna vermekle yükümlüdürler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
ESER TESLİM, YARIŞMA TAKVİMİ, ÖDÜLLER
MADDE 7
Şairler şiirlerini …15-03-2019….. tarihine kadar, istenen diğer belgelerin de bulunacağı evrak zarflarını yarışma kuruluna elden veya posta yöntemi ile ulaştıracaklardır. 163 Sk. No 27/A Basınsitesi – Hatay/Karabağlar (Ebruli Cafe) – İZMİR adresine , posta – kargo ile göndermiş, ya da elden imza karşılığı teslim etmiş olmalıdırlar. Postadaki gecikmeler için dernek sorumlu tutulamaz. Posta ile müracaatlarda ilan edilen teslim süresi için son gün evrakın postaya verildiği değil verilen adrese intikal tarihi olarak kabul edilecektir.
1-Yarışmaya her şair sadece 1 şiir ile katılabilecektir.
2-Şiirler 9′ ar nüsha halinde gönderilecektir.
a) Bilgisayar ile temiz ve okunaklı yazılmış olmalıdır.
b) Kurşun ve tükenmez kalemle yazılmamalıdır.
c) Fotokopi ile çoğaltılabilecektir.
3-Şairler şiirlerini büyük zarfa koyacaklardır. Güftelerinin üzerinde veya zarfta hiçbir rumuz isim soyadı ve adres bilgileri olmayacaktır.

4-Şairler ayrıca küçük bir zarfın içine EK 1 belgesini ve de kısa biyografisini koyacaklardır. Küçük zarfın üzerine de hiç bir rumuz isim soyadı ve adres bilgileri yazılmayacaktır. Küçük zarflar 10×15 cm ebadında beyaz zarf olmalıdır
5- Posta ile müracaat edildiğinde yukarıda belirtilen iki zarfın içinde bulunduğu posta gönderisi zarf üzerine sadece 5 harften oluşan herhangi bir rumuz yazılabilecektir. Örnek ELMAS, ÇİÇEK, KALEM vb. Posta zarfı içindeki iki zarf alındıktan sonra posta gönderisi hemen imha edilecek, büyük ve küçük zarflara geliş sırasına göre numara verilecektir.

DEĞERLENDİRME
Yarışmaya gönderilen şiirlerin sadece büyük zarfları 3 kişilik komisyon önünde açılacak ve şiirlere posta kaydediliş sırasına göre aynı numara komisyon tarafından verilecektir. Aynı numara küçük zarflar açılmadan da üzerine işlenecektir. Sıraya alınmış şiirler daha sonra jüri üyelerine gönderilecektir. Dolayısıyla jüri üyeleri güftelerin kime ait olduğunu bilemeyecekler ve sadece sıra numaralarını görebileceklerdir. Jüri üyeleri hazırlanmış olan not çizelgesinde belirlenmiş sıra numarasına göre not değerlendirmesi yapacak ve yarışma komitesine …19-03-2019. tarihine kadar göndereceklerdir. Tüm jüriden alınan puantaj çizelgeleri neticesinde en yüksek puandan en düşük puana doğru ilk 20 sıradaki eserler aynı gün belirlenecek buna göre o sıra numarasına göre küçük zarflar açılıp ilk 20 dereceye giren şiir sahipleri öğrenilecek ve o gün sosyal medyadan karışık sıralama usulüyle yayınlanacaktır. İkinci puan değerlendirmesi ve ilk 10 derecenin belirlenmesi seçici kurul tarafından ……22-03-2019……… tarihine kadar kesinlik kazanacaktır. Puanlama sonucu bazı şiirlerde eşitlik olması durumunda nihai karar kura ile belirlenecektir. Derecelendirme sonucu tekrar yayınlanmayacak ve dereceye giren şiir ve sahibinin isimleri tarihi sonradan belirlenecek final etkinliğinde sahnede ödül takdimleri ile duyurulacaktır.( Yer ve saati daha sonra duyurulacaktır. )

SON HÜKÜM
Yarışmaya katılan her şair tüm bu şartnameleri kabul etmiş sayılır.
YARIŞMA TAKVİMİ
MADDE 10
Eserlerin kurumumuza son teslim tarihi; 15-03-2019… dur.
Dernek yönetim kurulu en geç ……11-03-2019……. tarihinde ödül ve mansiyona değer 20 eser ile övgüye değer eserler varsa tespit ederek isim listesini sosyal medya üzerinden o gün karışık sıralama usulüyle yayınlayacaktır. Sonradan belirlenecek bir tarihte final etkinliği yapılacak ve ilk 10 derece ilan edilecektir.
ÖDÜLLER
Birinci şiir’e; Plaket takdimi ve şiirinin bestelenmesi
İkinci şiir’e; Plaket takdimi ve şiirinin bestelenmesi
Üçüncü şiir’e; Plaket takdimi şiirinin bestelenmesi
Dördüncü şiir’e; Plaket takdimi ve şiirinin bestelenmesi
Beşinci şiir’e; Plaket takdimi ve şiirinin bestelenmesi
Mansiyon Ödülleri Plaket takdimi 5 Adet.

EK:1

SÖZLEŞME:

İzmir Şairler ve Bestekârlar Derneğinin düzenlemiş olduğu TURAN ATASEVER 2. Şiir Yarışması’nda eserimin finale kalması durumunda tamamının kendime ait olduğunu ve de hiçbir eserden intihal yapmadığımı, bu güne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediğimi taahhüt edip Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’ndan doğan haklarım saklı kalmak üzere şartnameye uyarak BİR YIL süre ile yerel radyo ve televizyonlarda yayınlama, notasını basma, kitap haline getirme, yayın, eğitim ve kültür kurum ve kuruluşlarına gönderme konusunda öncelik hakkının dernek yönetiminin olduğunu ve de öncelikli yayın hakkını devir mukavelesi imzaladığı ( şirket veya 3. şahıslara) ait olduğunu beyan ediyorum.

…../…../2019

İMZA

Şair Ad-Soyad :

Eserin ilk mısrası-Eserin Adı :

Eser sahibinin T.C. No :

Adresi :

Tel No :
E-Posta :

 

 

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum