80 Darbesine Ülkücü Bakış “Kafes”

23 Ağustos 2015 0 yorum Sinema-Tiyatro-Konser 1970 Görüntüleme

 

 Gazeteci Yazar Lütfü Şehsuvaroğlu’nun “Kafes” adlı eserinden sinemaya uyarlanan “Kafes” filmi 2 Ekim 2015’te vizyona giriyor. Yönetmenliğini Mahmut Kaptan’ın yaptığı filmin oyuncu kadrosunda  İs­ma­il Ha­cı­oğ­lu, Ni­lay Du­ru, Şe­fik Ona­toğ­lu, Mel­da Arat, Fı­rat Şa­hin, Er­dal Cin­do­ruk, Tol­ga Yü­ce, İb­ra­him Et­hem As­lan, Jan­berk Nak, Cem­sul­tan Ka­ra­bu­lut ve Tur­gay Ata­lay gibi isimler yer aldı.

Ya­pım­cı­lı­ğı­nı Ya­se­min Nak ile Bü­lent Ay­do­ğan’ın yap­tığı filmin senaryosunu Bektaş Topaloğlu, Lütfü Şehsuvaroğlu yazdı.

80 Darbesine Ülkücü Bakış

12 Ey­lül 1980 dar­be­si ilk de­fa fark­lı bir pers­pek­tif­ten ele alı­nı­yor. Dur­sun Ön­ku­zu’nun şe­hit edil­me­sin­den Mus­ta­fa Peh­li­va­noğ­lu­’nun ida­mı­na ka­dar ge­çen sek­sen ön­ce­si ku­şa­ğın sa­ğıy­la so­luy­la dra­mı ele alı­nı­yor. Ka­fes genç­li­ğe re­va gö­rü­len iş­ken­ce­le­ri ve dar­be­nin ar­ka­sın­da­ki­le­ri fark­lı bir üs­lup ve si­ne­ma di­liy­le an­la­tır­ken ay­nı za­man­da Elif ile Meh­met Si­pa­hi’nin de­rin aş­kı­nı iş­li­yor. Bu aş­kın da kay­na­ğı her iki­si­nin Ni­ya­zi Mıs­ri şi­iri­ne olan tut­ku­su. 


 

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum