HiIâI-i Seher

7 Temmuz 2015 0 yorum Recaizade Mahmut Ekrem 6859 Görüntüleme

HiIâI-i Seher

Nedir bu feyz-i mükemmel nedir bu hâl-i seher?

Nedir hakîkat-i ulviyye-yi meâl-i seher?

Neden bulur bu kadar revnakı zılâl-i seher?

Ben olmuşum ezelî âşık-î cemâl-i seher?

 

Senin de mi dilin âşüfte-yî visâl-i seher?

Nedir bu hüzn-i garîbânen ey hilâl-i seher?

 

Ne var aceb ötesinde cihân-ı deycûrun?

Nedir bilinmiyor aslı bu emr-i mestûrun?

Nedir gurûruna bâis şu necm-i pür-nûrun?

Değer mi tabına? Hâşâ! O çeşm-i mahmûrun?

Muharrik olmada sevdâma vaz’-ı meftûrun

Senin de mi kederin vardır ey hilâl-i seher?

 

Ne hoş zaman!.. Ne garîbâne âlem-i meh-tâb!

Hevâ ne hoş! Ne kadar dil-pezîr safha-yi âb!

Nücûm-i zâhireyi ruhum eyler isticvâb.

Olup da nûruna hâil ne anlıyor şu sehâb?.

Bu şeb neden yine kaldın benim gibi bî-hâb?

Ne derd ile müteellimsin ey hilâl-i seher?

 

Nedir o hüsn-i İlâhî cihân-ı bâlâda?

Nedir o nakş-ı mübâhî sipihr-i mînâda?.

Nedir o nâ-mütenâhî letâfet eşyâda?.

Kalır mı tâkat-i dil bunları temâşâda?

Kimin o nûr ki mevc urmada şu deryâda?

Hüdâ bilir ki perîşânım ey hilâl-i seher!

 

Güzer-gehinde bulut mu o cem’-i zulmet-bâr?

Ve yâ havâya mı çıkmış zemindeki küh-sâr?

Yanında hayli yakışmış o kevkeb-i seyyâr!..

Kimin o nûru semâvâtı dolduran dîdâr?

Nedir o surh u sefîd? Âh başlıyor mu nehâr!..

Yarın sabâha demek sohbet ey hilâl-i seher!..

                           Recaizade M. Ekrem (Zemzeme III)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Gazel

1737 Görüntüleme

Gazel

2972 Görüntüleme

Bahar

2394 Görüntüleme

0 yorum