HiIâI-i Seher

7 Temmuz 2015 0 yorum Recaizade Mahmut Ekrem 6430 Görüntüleme

HiIâI-i Seher

Nedir bu feyz-i mükemmel nedir bu hâl-i seher?

Nedir hakîkat-i ulviyye-yi meâl-i seher?

Neden bulur bu kadar revnakı zılâl-i seher?

Ben olmuşum ezelî âşık-î cemâl-i seher?

 

Senin de mi dilin âşüfte-yî visâl-i seher?

Nedir bu hüzn-i garîbânen ey hilâl-i seher?

 

Ne var aceb ötesinde cihân-ı deycûrun?

Nedir bilinmiyor aslı bu emr-i mestûrun?

Nedir gurûruna bâis şu necm-i pür-nûrun?

Değer mi tabına? Hâşâ! O çeşm-i mahmûrun?

Muharrik olmada sevdâma vaz’-ı meftûrun

Senin de mi kederin vardır ey hilâl-i seher?

 

Ne hoş zaman!.. Ne garîbâne âlem-i meh-tâb!

Hevâ ne hoş! Ne kadar dil-pezîr safha-yi âb!

Nücûm-i zâhireyi ruhum eyler isticvâb.

Olup da nûruna hâil ne anlıyor şu sehâb?.

Bu şeb neden yine kaldın benim gibi bî-hâb?

Ne derd ile müteellimsin ey hilâl-i seher?

 

Nedir o hüsn-i İlâhî cihân-ı bâlâda?

Nedir o nakş-ı mübâhî sipihr-i mînâda?.

Nedir o nâ-mütenâhî letâfet eşyâda?.

Kalır mı tâkat-i dil bunları temâşâda?

Kimin o nûr ki mevc urmada şu deryâda?

Hüdâ bilir ki perîşânım ey hilâl-i seher!

 

Güzer-gehinde bulut mu o cem’-i zulmet-bâr?

Ve yâ havâya mı çıkmış zemindeki küh-sâr?

Yanında hayli yakışmış o kevkeb-i seyyâr!..

Kimin o nûru semâvâtı dolduran dîdâr?

Nedir o surh u sefîd? Âh başlıyor mu nehâr!..

Yarın sabâha demek sohbet ey hilâl-i seher!..

                           Recaizade M. Ekrem (Zemzeme III)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Gazel

2856 Görüntüleme

0 yorum