Münacaat

20 Mayıs 2015 0 yorum Şinasi 5240 Görüntüleme

Münâcaat

Hak Taâlâ azamet âleminin pâdişehi

Lâ-mekândır olamaz devletinin tâht-gehi

 

 Hâstır zât-ı İlâhîsine mülk-î ezelî

Bî-hudûd anda olan kevkebe-yi lemyezeli

 

Eser-i hikmetidir yerle göğün bünyâdı

Dolu boş cümle yed-î kudretinin îcâdı

 

İzzet ü şânını takdîs kılar cümle melek

Eğilir secde eder pîş-i celâlinde felek

 

Emri vech üzre yer eyler gece gündüz hareket

Değişir, tâzelenir mevsim-i feyz ü bereket

 

Pertev-i rahmetinin lem’asıdır ayla güneş

Tâb-ı hışmından alır alsa cehennem âteş

 

Şerer-i heybet-i ulviyyesidir yıldızlar

Anların şu’lesi gök kubbesini yaldızlar

 

Kimi sâbit kimi seyyâr be-takdîr-i Kadîr

Tanrının varlığına her biri bürhân-ı münîr

 

Varlığın bilme ne hâcet küre-yi âlem ile

Yeter isbâtına halk ettiği bir zerre bile

 

Göremez zâtını mahlûkunun âdî nazarı

Hisseder nûrunu ammâ ki basiret basarı

 

Vahdet-i zâtına aklımca şehâdet lâzım

Cân ü gönlümce münâcât ü ibâdet lâzım

 

Neş’e-yi şevk ile âyâtına tapmak dilerim

Anla var haalikıme gayri ne yapmak dilerim

 

Ey Şinâsî içimi havf-ı İlâhî dağlar

Sûretim gerçi güler kalb gözüm kan ağlar

 

Eder isyânıma gönlümde nedâmet galebe

Neyleyim yüz bulamam ye’s ile afvım talebe

 

Ne dedim tevbeler olsun bu da fi’l-i şerdir

Benim özrüm günehimden iki kat bed-terdir

 

Nûr-ı rahmet neye güldürmeye rû-yî siyehim

Tanrının mağfiretinden de büyük mü günehim

 

 

Bî-nihâye keremi âleme şâmil mi değil

 

Yoksa âlemde kulu âleme dâhil mi değil

 

 

 

Kulunun za’fına nisbet çoğise noksânı                             

 

Ya anın kahrına galib mi değil ihsânı

 

 

 

Sehvine oldu sebeb acz-ı tabiî kulunun

 

 Hem odur âlem-i ma’nîde şefîi kulunun

 

 

 

Beni afv eylemeye fazl-ı İlâhîsi yeter

 

Sanma hâşâ kerem-i nâ-mütenâhîsi biter

 

                                                                                         

 

              Şinasi (Müntahabât-ı Eş’âr)

 

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum