Gazel (“Lazımsa” Redifli gazel)-2

8 Mayıs 2015 0 yorum Namık Kemal 4198 Görüntüleme

namik-kemal-

Gazel

Sana senden gelir bir işde ancak dâd lâzımsa

Ümidin kes zaferden gayrdan imdâd lâzımsa

 

 

Hayâtından neden hiç iştibâh etmezsin ey gaafil

Acâyib gördüğün her hâli istib’âd lâzımsa

 

Çocukluktan niçin dûr eylemiş insânı isti’dâd

Eğer her matlabın tahsiline feryâd lâzımsa

 

Tefevvuk-yâb-ı irfân eylemek ahfâdı lâzımdır

Hamiyyet mesleğinde gayret-î ecdâd lâzımsa

 

Umûmu müstefîd etmez husûsun hakkını ibtâl

Sakın bir ferdi ezme gayret-î efrâd lâzımsa

 

Senin iblisten farkın nedir indimde ey gaddâr

Hüdâ’nın ni’metinden herkesi ib’âd lâzımsa

 

Ne cür’etle edersin haksız işde Hak’tan istimdâd

Yed-î Kudret mi olsun âleme cellâd lâzımsa

 

Benî nev’in halâs et âteşîn kayd-î esâretten

Cihânda bir de firdevs eylemek îcâd lâzımsa

 

Tevâzu’ ayn-i rif’at hizmet-î millet siyâdettir

Olunsun hulk-ı Peygamberle istişhâd lâzımsa

 

Selâh ümmîdine düşme mevâîd-î ekaaribten

Zevâl-i cehle bak maksûduna mîâd lâzımsa

 

Zekâ bir şu’ledir kim şânı âlîdir tenezzülden

Bulursun ehl-i istiğnâda isti’dâd lâzımsa

 

Kapılma dehrin iğfâlâtına ahlâk bahsinde

Sana ol fende vicdânın yeter üstâd lâzımsa

 

Denir tab’-ı beşerde ictimâ-i acz ü nahvettir

Cihânın tavrnı bir hikmete isnâd lâzımsa

 

Emîn ol haşre sürmez hasret-i erbâb-ı isti’dâd

Biraz sabr eyle dehr-i dûndan almak dâd lâzımsa

 

Ne rütbe bezi edersen artar ol nisbette mahsûlü

Maâriftir cihanda bî-mefâd îrâd lâzımsa

 

Benim sabrımla seyr et ıztırâb-ı ehl-i ikbâli

Sana ger hüsn ü kubhu keşf için imdâd lâzımsa

 

Bize vâcib Kemâl efzâyiş-i sabr ü metânettir

Felek de her cefâsın eylesin müzdâd lâzımsa

                             Namık Kemal

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum