Gazel(“Etse de” Redifli)

8 Mayıs 2015 0 yorum Namık Kemal 2230 Görüntüleme

Gazel(Etse de Redifli)

Yâd eder candan o zâlim âşıkı yâd etse de

Mevt ile eyler gam-î âlemden âzâd etse de

 

Âdeme insâfı yoktur âlem-î pür-mihnetin

Mâtemi der-pey gelir îd ile dil-şâd etse de

 

Hasbeten lillâh olur zannetme şeyhin himmeti

Kasdı istihlâftır İblîs’i irşâd etse de

 

Bâr-gâh-i adli virân eyleyenler âdemin

Başına zindân eder dünyâyı âbâd etse de

 

Şeytanetten dûr olan hak-gûya sad efsûs kim

Her sözü merdûd olur Allaah’a isnâd etse de

 

Himmet-i reh-berden istiğnâ eden fikr-î hakîm

Bezm-gâh-i Kurb’a varmaz tayy-ı eb’âd etse de

 

Râhına hâk olmadan dûr idemez üftâdeni

Devr-i gerdun sâye-yi hurşîdden yâd etse de

 

Senk-bâr-î cevr olan tahrîb-i kalb-i âleme

Haşr olur Haccâc ile bin Kâ’be bünyâd etse de

 

Merdim ayrılmam yolumdan bîşezâr-î himmetin

Her bün-î nahlinde ger bir şîr feryâd etse de

 

Ben esîr-i aşkıyım sultân-ı hürriyyet Kemâl

Âlemi yek-ser alâyikten ser-âzâd etse de

                  Namık Kemal

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum