Nihil

29 Nisan 2015 0 yorum Rıza Tevfik Bölükbaşı 2164 Görüntüleme

                                 -Haraklit ve Sopenhavr-

Bu hayât-i hazîn, bu devre-i gam,

Bir büyük inkılâb imiş hakkaa!.

Bana seyyân gelir vücûd ü adem,

Hâl-i hestîde yok sebât ü bekaa.

 

 Neye dikkatle etsem atf-ı nazar,

Bu bedîhî hakikati söyler;

Bana arz-î vücûd eden şeyler,

Oluyor reng-i gamla çehre-nümâ.

 

Beni bîzâr eder içimdeki gam…

Düşünüp her zaman – niçin bilmem!

– Ağlarım… Âh!… Girye-i matem.

 Bilemem tesliyet verir mi bana?!

 

Hânümân, hâne târmâr oldu,

Yıkılıp bir harâbe-zâr oldu.

Kıble-gâhım bütün mezâr oldu

Bu şebâbet deminde vâ esefâ!..

 

Gene solmuş gülümseyen güller..

Ötmez olmuş çemende bülbüller,

Nerde heyhât şimdi kabr-i peder?

Bir tanıtmaz harâbedir hayfâ!…

 

Doğan ölmüş, gelen hemen gitmiş,

Nice edvâr başlayıp bitmiş.

Âkıbet aslına rücû’ etmiş

İnkılâb-î suver ile eşyâ.

 

Var ise yokluk ömr-i sermettir,

Avdet olmaz, ölüm müebbettir;

Bu, gidenlerle hep müeyyettir;

Her vücûdu zamân eder ifnâ.

 

Ey esîr-î ümîd olan insân.

Kendini kasden aldatan nâ-dân.

Sence bezm-î sefâ ise bu cihân,

Ya nedir bu fecî’ vâveylâ?

 

Ne bu âh ü enîn, bu derd ü elem?  

Neye ömrün neticesi mâtem?

Ne bu makber?.. Bu girdibâd-ı adem,

Ne ola bunda hikmet ü ma’nâ?..

 

Gamdan âzâde bir zaman var mı?..

Ömr ile bahtiyâr olan var mı?

Hele dünyâda kâm alan var mı?

Vâr ise ba’zı hande-kâr-ı sefâ,

 

Sen o ca’lî nümâyişe kanma.

Bakıp ol zehr-i hande aldanma,

Âlemi meclis-i tarab sanma,

Rezm-gâh-i hayâttır dünyâ!..

 

Akl ü hikmet, ulûm, meşhûdât,

İnkılâbât-ı cümle mevcûdât

Devr – i tekvini eyleyip isbât.

Arz ederken hakikati, hâlâ.

 

Gene imkân verip muhâlâta,

Düşeriz kayd-ı ihtimâlâta.

Bunca mağlûb iken hayâlâta,

Bilinir mi hakîkat-i eşyâ?..

 

O zaman ki gelip dem – i sekerât,

Dehşet-âver, güler likaa-yı memât,

O zaman ki bitip gumûm-ı hayât,

Örtülür çehrene siyâh ridâ,

 

Sönecek hâl-i ihtizârında

 İbtisâmın da, iğbirarın da.

Kalacak bîeser mezarında

Baykuşun nâlesiyle aks-i sedâ.

 

Hiss olunmaz olunca sancıların,

Seni iğfâl eden yalancıların,

Hakk’a câhil kalan yabancıların

Sana bu devre-î ebed peymâ

 

Gösterip yanlış i’tikadlarını,

Silecek taşlarından adlarını,

Gereken makbere kanatlarını

Ebediyyet, o leyle-i yeldâ!

                Rıza Tevfik Bölükbaşı

                     (Serâb-ı Ömrüm)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum