Kara Baba Dergâhı’nda

29 Nisan 2015 0 yorum Rıza Tevfik Bölükbaşı 2157 Görüntüleme

Nasîb aldık bu mâtem-hâneyi fânî görenlerden,

Civâr-ı Kerbelâ’dan nükhet-î bad-î sabâ geldi.

Erişti feyz-i kudsî-yî hidâyet hak erenlerden,

Nefîr-î gaybdan bir na’ra-yî yâ merhabâ geldi.

 

 

Tenezzül etmez oldu gönlümüz ezvaak-ı dünyâye                        

Vücûdu mahv edince bulduk ancak rif’at ü pâye

Teveccüh eyledi bir dem gönüller arş-ı a’lâye

Bizi irşâr içün ervâh-ı pâk-î evliya geldi.

 

Çekip baş hırka-yî mahviyyete sûrette pest olduk

O zevk-i aşk ile tâ haşre dek bî-hûş ü mest olduk                         

Ezelde bâde-î Kevser’le ser-mestî “Elest” olduk

Dile ilhâm-ı Subbânîyle ikrâr-î “belâ” geldi.

 

Şeh-î Âl-î Abâ uğrunda cân ü ser fedâ kıldık

Nesîmî veş vücûdun kisvesin candan cüdâ kıldık

Düşüp şeh-râh-ı aşk-î Hakka terk-î mâ-sivâ kıldık 

Bu dünyânın sefasından bize artık gınâ geldi.

 

Uçurduk mürg-i aşkı, rûhu kurb-î câha vardırdık

Visâl arzûsunu zevk-î “fenâ fillâh’a vardırdık

Alî, senden meded!.. Gülbangini dergâha vardırdık

Verâ-yî perde-î esrârdan aks-î sedâ geldi.                                

 

Bütün eşyayı dîdâr-î cemâle mübtelâ gördüm.

Bu varlık devrini bî-ibtidâ, bî-intihâ gördüm

Cihânı ser-te-ser âyîne-î sûret-nümâ gördüm

“Enelhak” nağmesiyle rûhuma bir i’tilâ geldi.

 

O dem bî-hûş olup hayretle geçtim cân ile serden                   

Sıhâh-i rûh doldu na’ra-yî “Allahü Ekber”den

Cihan nûrün alâ nûr oldu hep dîdâr-ı Hayder’den

Bana ma’nâda sultânım Aliyyi’l-Mürtezâ geldi.

 

Bugün ben dâra çektim kendimi, Hallâc-ı Mansûr’um.

Canımdan, benliğimden, âlemimden dûr ü mehcûrum            

Tutuştum âteş-î aşkınla ez ser tâ kadem nûrum

Senin mihr-î cemâlinden müessir bir ziyâ geldi.

 

Açıldı nazra-gâhımda melâ’-î âlem-î ma nâ

Mekaamım “kaab ü kavseyn” oldu gördüm kendimi hakkaa

Mübârek oldu miracım, “Fesubfıânellezî esrâ”

Gönül vahdet-serâyından mübeşşir bir nidâ geldi.

 

Senin uğrunda yâ Haydar, fedadır cism ile cânım

Hazîz-î âsitânında hemen her lâhza kurbânım

Tecellî-yî cemâlinle bugün devletli sultânım

 Cebin-sây olmağa dergâhına, Âşık Rızâ geldi.

                               Rıza Tevfik Bölükbaşı

                     1892 (Serâb-ı Ömrüm)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Dilek

2075 Görüntüleme

0 yorum